ದೂರದರ್ಶನ ಆನ್‌ಲೈನ್


ದೂರದರ್ಶನ ಆನ್‌ಲೈನ್:

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ರಭಸ ಇರುವ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಶನ್ ಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಾವಳೆಯನ್ನು ಇಂಟೆರ್‌ನೆಟಿನ ಜ್ಯೊತೆ ನೋಡಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೂಡಲು ನಿಮ ಹತ್ತಿರ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕು.

ದೂರದರ್ಶನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಡುವುದು

ಇವಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಚನ್ನೆಲುಗಳ್ಲನೂ ನೀವು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ನೂಡಬಹುದು. ಬಾಬಸ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಚನ್ನೆಲ್‍ಗಲ್ಲನೂ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಚನ್ನೆಲ್‍ಗಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಂಬಸ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಧರು ಇಲ್ಲವಂಧಾರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

Online TV

International online tv

  1. CCQTV 1 (fashion) () - ಚೀನಿ ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯ
  2. CCQTV 2 () - ಚೀನಿ ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯ
  3. CCQTV 3 (car) () - ಚೀನಿ ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯ

online broadcasting

online radio
online tv

official stuff: site map | contacts | ನ್ಯಾಯವಾದ